Czy możesz uczciwie powiedzieć, że masz w swoim zespole kompetencje do wdrażania znaczących zmian HR?

Niektóre z projektów, Twoi pracownicy prowadzą codziennie. Możesz nawet o tym nie wiedzieć. Ale często ich waga i wymiar wymaga Twojego zaangażowania i dobrego zarządzania projektem zmiany. A to zabiera Twój czas kosztem istotnych elementów strategii HR.

Jeśli tak, to potrzebujesz tylko czasu dla swoich ludzi, żeby wdrażać je wspólnie z nimi.

Bez względu na to czy są to zmiany systemów wynagrodzeń, wdrożenia systemów HR czy optymalizacje procesów, takie projekty wymagają dyscypliny i doświadczenia. Naszą rolą jest nie tylko dostarczenie najlepszych praktyk, ale przede wszystkim wdrożenie zmiany na czas, w jasno zdefiniowanym zakresie oraz precyzyjnych ramach budżetu.

Jeśli nie, to jesteśmy od tego, żeby pomóc Ci skutecznie zrealizować Twoje cele.

SYSTEMY MOTYWACYJNE

Procent średnich i dużych firm posiadających zmienny system wynagrodzenia

Źródło: MAP Insights 2021

Czy wiesz, że 90% firm oferuje swoim pracownikom zmienne systemy wynagrodzeń, chociaż w obecnym Kodeksie Pracy* ani razu nie pojawia się słowo "premia" lub "prowizja"?

Systemy motywacyjne to dla nas:

 • Audyt systemów motywacyjnych
  Analiza wdrożonych systemów motywacyjnych (taryfikatory, siatki płac, systemy premiowe, nagrody i konkursy dla pracowników, benefity, elementy ZFŚS) w tym analiza dokumentów i wywiady z menedżerami i/lub pracownikami. Audyt może obejmować całą firmę lub wybrane grupy pracownicze (np. sprzedaż, produkcja, administracja etc.). Klient otrzymuje podsumowanie w postaci raportu wszystkich (lub wybranych) elementów systemu wraz z rekomendacjami dotyczącymi ewentualnych zmian.
 • Wdrażanie systemów premiowych sprzedaży
  Zaprojektowanie wspólnie z klientem oraz wdrożenie systemów motywacyjnych z uwzględnieniem specyfiki pracy handlowców w danej branży. Może wiązać się również z audytem systemu i/lub wdrożeniem zmian w systemie już istniejącym. Klient otrzymuje rekomendację KPI do wykorzystania w systemie, symulację jego kosztów (przy założonym poziomie sprzedaży), regulamin oraz pakiet komunikacyjny służący wprowadzeniu zmian. Dodatkowo przegląd funkcjonowania systemu po kilku okresach rozliczeniowych.
 • Wiązanie ze wskaźnikami systemów premiowych produkcji
  Zaprojektowanie wspólnie z klientem oraz wdrożenie systemów motywacyjnych z uwzględnieniem specyfiki branży produkcyjnej. Może wiązać się również z audytem systemu i/lub wdrożeniem zmian w systemie już istniejącym. Klient otrzymuje rekomendację KPI do wykorzystania w systemie, symulację jego kosztów (przy założonym poziomie sprzedaży), regulamin oraz pakiet komunikacyjny służący wprowadzeniu zmian. Dodatkowo przegląd funkcjonowania systemu po kilku okresach rozliczeniowych.
 • Przekładanie efektów Oceny pracowniczej na podwyżki i nagrody
  Zaprojektowanie i pomoc we wdrożeniu systemu premiowego lub schematu podwyżkowego w oparciu o wyniki funkcjonującego u klienta systemu ocen pracowniczych. Dodatkowo przeszkolenie kadry menedżerskiej z zasad wynagradzania i przećwiczenie umiejętności podejmowania decyzji związanych z wynagrodzeniem i premiami oraz ich komunikowania.
 • Opisywanie stanowisk i tworzenie taryfikatora stanowisk
  Przeprowadzenie procesu stworzenia, aktualizacji i/lub ujednolicenia opisów stanowisk oraz taryfikatora stanowisk. Może wiązać się również z analizą efektywności funkcjonującej struktury organizacyjnej i klasyfikacji stanowisk. Podstawowy proces będący podstawą do ewentualnego wartościowania lub mapowania a także usprawnienia procesu rekrutacji. Klient otrzymuje Książkę Opisów stanowisk w wersji elektronicznej (jedno lub dwujęzycznej).
 • Widełki płacowe
  Analiza rynku pod kątem poziomu wynagrodzeń, w tym wsparcie w doborze i zakupie raportu płacowego, analiza i wskazanie różnic pomiędzy poziomem wynagrodzeń na rynku i u Klienta. Zdefiniowanie polityki płacowej wraz ze wskazaniem rekomendowanych widełek płacowych, zgodnych z strategią wynagradzania wypracowaną wspólnie z Klientem podczas warsztatów. Klient otrzymuje podsumowanie zasad polityki płacowej oraz tabelę widełek płacowych dla poszczególnych stanowisk lub kategorii.
 • Wartościowanie stanowisk
  Przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk zgodnie z metodą uzgodnioną z klientem (od prostego rangowania do metod analityczno punktowych). W ramach projektu pomoc w wyborze członków Komisji wartościującej, przewodnictwo w spotkaniach Komisji oraz przygotowanie działu HR do utrzymania procesu po zakończeniu prac. Klient otrzymuje Taryfikator stanowiskowy (przypisanie każdego stanowiska do odpowiedniej kategorii) wraz z protokołem prac Komisji.
 • Analiza efektywności pakietów benefitowych
  Analiza efektywności poszczególnych elementów pakietów benefitowych wraz z zestawieniem i podsumowaniem kosztów zastosowanych rozwiązań oraz korzyści. Możliwa weryfikacja oczekiwań pracowników w zakresie benefitów. Klient otrzymuje raport z analizą kosztową oraz rekomendacjami w zakresie optymalizacji jakościowej i podatkowej pakietu benefitów, a także porównanie ofert dostawców.
 • Przygotowanie Regulaminów premiowych i innych regulacji wewnętrznych
  Analiza istniejących dokumentów oraz przygotowanie kompletu (lub wybranych) regulaminów i innych regulacji wewnętrznych w odniesieniu do wprowadzanych lub planowanych zmian w organizacji. Klient otrzymuje uzgodnione z kancelarią prawną (lub działem prawnym) propozycje regulacji wewnętrznych dostosowanych do obecnych wymogów w zakresie prawa pracy.
 • Mediacje i wsparcie procesów akceptacyjnych z udziałem Związków Zawodowych
  Pośrednictwo i mediacja w procesach akceptacyjnych z udziałem Związków Zawodowych lub reprezentantów strony pracowniczej. Zakres mediacji obejmuje proces akceptacji nowych warunków (pracy, płacy etc.), wprowadzenia zmian organizacyjnych (np. restrukturyzacji), uzgodnień dokumentów wewnętrznych i innych sytuacji generujących rozbieżność interesów. Wartością dodaną dla Klienta jest wprowadzenie zewnętrznego konsultanta, którego obiektywizm i doświadczenie pozwalają skrócić proces wypracowania porozumienia.
 • Rynkowa analiza wynagrodzeń
  W uzgodnieniu z Klientami, zebranie informacji o poziomach płacowych, porównanie ich wg uzgodnionej metodologii (mapowanie stanowisk) i prezentacja dla Klientów w formie raportu płacowego. W zależności od zakresu zebranych danych, raport umożliwia analizę poziomów wynagrodzenia zasadniczego i zmiennego w podziale na kategorie stanowisk, obszary działania (front/back office), lokalizacje czy działy funkcjonalne (np. Produkcja, Sprzedaż, Administracja). Dodatkowo możliwy jest benchmark wskaźników zarządczych HR, takich jak planowany poziom podwyżek czy planowana zmiana zarudnienia. Dane klientów są animizowane i przedstawiane wyłącznie w formie uśrednionych wartości statystycznych.
 • Modele kompetencyjne
  Wspólnie z kadrą menedżerską Klienta, wypracowanie profili kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk (wykonawczych, specjalistycznych i/lub kierowniczych), skalibrowanie oczekiwanych poziomów, a następnie przygotowanie i przeprowadzenie procesu oceny kompetencji. W efekcie, przygotowanie raportu rekomendującego indywidualny poziom wynagrodzenia zasadniczego (lub jego podwyżki) względem grupy pracowniczej lub wypracowanych wcześniej widełek płacowych. Klient otrzymuje matryce kompetencyjne dla każdego stanowiska oraz model przeliczeniowy i wyniki analizy dla wszystkich pracowników, a także procedurę i SLA procesu oceny kompetencji.

* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.(Tekst ujednolicony - stan na dzień 01/01/2022)

OPTYMALIZACJE PROCESÓW HR

Ilość pracowników obsługiwanych przez jednego pracownika HR jako efekt projektu optymalizacji

Źródło: Case study - Klient branży BPO

Czy wiesz, że optymalizując procesy kadrowo-płacowe możesz poprawić efektywność Twojego zespołu nawet o 30%?
I to bez wykorzystania outsourcingu?

Optymalizacja procesów HR to dla nas:

 • Analiza i audyt procesów HR
  Audyt obejmujący przegląd, analizę i ocenę efektywności procesów HR w organizacji. Klient otrzymuje raport zaangażowania czasowego i funkcjonalnego w poszczególne procesy oraz listę ryzyk operacyjnych.
 • MAP'owanie procesow HR i przygotowanie SLA
  Wspólnie z zespołem HR wypracowanie lub aktualizacja procesów HR, przygotowanie map procesów wraz z uwzględnieniem czasu trwania wszystkich etapów. Wskazanie obszarów do możliwej optymalizacji. Klient otrzymuje Książkę Map procesów oraz tabelę z rozpisaniem ról i terminów dla wszystkich mapowanych procesów.
 • Budowanie i modelowanie struktur oraz opisów stanowisk HR
  Wspólnie z Zarządem kompleksowe zaprojektowanie struktury organizacyjnej HR wraz ze zdefiniowaniem ról w tym obszarze. Rozwiązanie przydatne w przypadku przejęć i fuzji (M&A) oraz rozdziału podmiotów lub wdrażania wytycznych audytów wewnętrznych, zewnętrznych lub instytucjonalnych (PIP, ZUS etc.). Klient otrzymuje propozycję struktury organizacyjnej, wzory opisów stanowisk oraz wytyczne efektywnościowe w zakresie ilości etatów (FTE).
 • Wsparcie wdrożeń systemów informatycznych (HRIS)
  Wsparcie w procesie wdrożenia lub zmiany dostawcy usług IT dla dowolnego obszaru HR (kadry, płace, rekrutacja szkolenia, ocena pracownicza, zarządzanie strukturą etc.). Zawiera analizę przedwdrożeniową, sporządzenie listy wymaganych funkcjonalności, rekomendację dostawcy oraz reprezentowanie klienta w procesie wdrożenia, a także zarządzanie projektem zmiany. Wartością dodaną jest dla klienta wprowadzenie zewnętrznego Menedżera projektu którego doświadczenie pozwala odciążyć pracowników operacyjnych, skrócić proces wdrożenia zmian, a także zapewnić jego jakość i bezawaryjność.
 • Automatyzacje procesów Kadrowo-Płacowych
  Wypracowanie wspólnie z zespołem klienta prostych rozwiązań pozwalających skrócić czas najbardziej powtarzalnych i czasochłonnych operacji HR. Klient otrzymuje aplikację informatyczną lub rekomendację narzędzia zewnętrznego, a także wsparcie w jego zakupie i wdrożeniu.
 • Optymalizacja obiegu dokumentów
  Analiza obiegu dokumentów HR wraz ze wskazaniem obszarów do optymalizacji. Wspólnie z zespołem zaprojektowanie efektywnego obiegu oraz dobór narzędzi usprawniających proces. Klient otrzymuje mapę procesu oraz szablony dokumentów wraz ze wskazaniem systemów służących do ich przekazywania i archiwizowania.
 • Optymalizacja prawna i podatkowa funkcjonowania obszaru HR
  Analiza istniejących rozwiązań HR pod kątem optymalizacji i/lub zgodności prawnej i podatkowej. W oparciu o najlepsze praktyki rynkowe rekomendacja zmian lub analiza istniejących ryzyk. Klient otrzymuje raport ze wskazaniem obszarów zmiany uzgodniony z kancelarią prawną lub działem prawnym organizacji.